1 2

Дейност на строителната компания

Дейността на дружеството е ориентирана и организирана в три направления:

I. Производствено-техническа база, в която се произвеждат строителни материали и изделия за собствени нужди и за нуждите на нашите клиенти

 •     Добив и производство на инертни материали – пясък, филц, чакъл, баластра
 •     Производство на бетонови и строителни разтвори
 •     Заготовка на армировка
 •     Производство на бетонни изделия
 •     Производство на метални конструкции
 •     Производство на електрически табла

II. Строителство на промишлени, жилищни и обществени сгради;

Дружеството разполага с Удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от:

 •     Първа група, строежи от първа до пета категория
 •     Втора група, строежи от втора до четвърта категория
 •     Трета група, строежи от трета категория
 •     Четвърта група, строежи от втора и трета категория
 •     Пета група

III. Строителна механизация и автотранспорт

IV. Производствен контрол

Към дружеството функционира строителна лаборатория, която осъществява производствен контрол на произвежданите продукти. Лабораторията разполага с компетентен екип от специалисти, технически средства за измерване и условия за правилно провеждане на изпитванията. В нея се подържа високо професионално ниво, безпристрастност и конфиденциалност при провеждане и оценка на лабораторните тестове.

Продуктите се придружават с Декларация за експлоатационни показатели.