1 2

Мисия, визия, политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Мисия:

Производител на широка гама строителни продукти, доставчик на услуги и изпълнение на строително-монтажни дейности съответстващи на изискванията на клиента за качество и европейските изисквания за безопасност.

Визия:

Конкурентноспособен производител на широка гама строителни продукти, доставчик на услуги и изпълнение на строително-монтажни дейности с лидерски позиции в страната.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД СТАРА ЗАГОРА

Политиката по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа е основен елемент от цялостната политика на дружеството. Тя е в съответствие с основните цели и ангажименти на висшето ръководство и с очакванията и нуждите на нашите клиенти и заинтересованите страни. Одобрява се от Прокуриста на дружеството.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА

1. Качеството на предлаганите продукти да отразява степента на удовлетвореност на клиента. Задоволените високи изисквания на потребителя са нашата цел.

2. Ръководството на фирмата се стреми да създава добър психологичен микроклимат чрез непрекъснато подобряване на условията на труд, предотвратяване на наранявания и заболявания, непрекъснато повишаване на техническата компетентност на персонала и мотивацията му за по-ефективна работа.

3. Обезпечаването с необходимите ресурси, материали, суровини и услуги да става след всестранна оценка на способностите на доставчици и партньори и осигуряване подходящото качество за постигане на исканите от нас крайни резултати.

4. Осигуряване постоянно високо ниво на качеството на продуктите и услугите, увеличаване обема на продажбите, а от там пазарното присъствие и печалбата на фирмата.

5. Задоволяване търсенето на потребителите да се осигурява при запазване и укрепване на общественото благополучие и всички компоненти на околната среда с оглед нейното съхраняване и подобряване за бъдещите поколения.

6. Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на Интегрираната система за управление в полза на персонал, клиенти, партньори, собственици и обществото като цяло.

7. Пълно съответствие на всички извършвани дейности с приложимите законови и доброволно приети изисквания.
    


Като ПРОКУРИСТ на СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД
декларирам: Личното си участие и това на ръководството и колектива на СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД, в осигуряване на изискванията и изпълнението на обявената интегрирана политика за развитието на дружеството в съответствие с формулираните цели!

 

2014 г.                                                                                                                            Прокурист : Васил Мирчев
гр. Стара Загора